26292758 - 26292704 - 26292741

استرس سبب تغییر کنترل فعالیت ژن ها می شود.

محققان در بررسی متیلاسیون DNA دریافت اند که استرس حاد سبب تغییر کنترل فعالیت ژن ها می شود.

استرس سبب افزایش خطر ابتلا به بیماریهای جسمی و روانی می شود. همچنین ارتباط بسیار موثری بین استرس و بیماریهای مزمن وجود دارد. در شرایط استرس زا اجتماعی الگوی متیلاسیون تغییر DNA اتفاق می افتد. برای روشن شدن این موضوع، گروه تحقیقاتی دو ژن خاص مورد بررسی قرار دادند. ژن گیرنده اکسیتوسین، یعنی محل اتصال اکسی توسین انتقال دهنده عصبی است که به عنوان "هورمون اعتماد" یا "هورمون ضد استرس" شناخته شده و وژن عامل رشد عصب و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) است که عمدتا مسئول برای توسعه و ارتباط متقابل سلولهای مغزی است. محققان با آزمایش بر روی 76 نفر برای شرکت در یک مصاحبه شغلی ساختگی و حل مسائل ریاضی تحت نظر - شرایطی برای القا استرس حاد در یک آزمایش به وجود آوردند. برای تجزیه و تحلیل از متیلاسیون DNA، نمونه خون از افراد مورد مطالعه قبل از آزمون و همچنین ده و نود دقیقه پس از آن صورت گرفت.

استرس هیچ تاثیری بر روی متیلاسیون ژن BDNF نداشت. با این حال، در یک بخش از ژن گیرنده اکسیتوسین، متیلاسیون در ده دقیقه اول از وضعیت استرس زا افزایش یافته است. این نشان می دهد که سلول های، گیرنده های اکسی توسین کمتر تشکیل شدند. نود دقیقه بعد از تست استرس، متیلاسیون زیر سطح اولیه قبل از آزمون کاهش یافته. این نشان می دهد که تولید گیرنده بیش از حد تحریک شده است.

این نتایج ارتباط بسیار موثری بین بیماریهای مزمن و استرس را اثبات می کند.

منبع: مجله اخبار علمی روزانه http://www.sciencedaily.com